Kjære investor. Hva er egentlig Head Biotech? (Del 1)

Om du har blitt nysgjerrig på hva Head Biotech er skal jeg her gjøre en så enkel og grei utredning som mulig. Men husk, dette er et helt nytt konsept som krever nytenkning fra deg. Head Biotech baserer seg på helt grunnleggende logikk, selv om det er en ny måte å tenke på.

Først vil jeg starte med det viktigste varemerket til Head Biotech; Eu -> 0 -> Paradis. Dette er et kort uttrykk som sier; samtidig som universet søker sin laveste energitilstand, Eu -> 0, så produserer universet hva vi mennesker kaller kjærlighet, eller godhet. For at universet skal nå sin absolutte null punkt Eu= 0 trenger universet liv som en katalysator som driver energitilstanden helt ned til null, ved å konvertere all masse/energi i universet over til en ny form: kjærlighet og intelligens. Da universet endelig etter lang tid finner sin absolutte laveste energi tilstand, Eu = 0, så vil universet slutte å søke. Da universet har oppnådd sitt endelige mål, Eu = 0, vil det samtidig være et sted med 100% ren kjærlighet og intelligens, eller Paradis. Det som er viktig nå, er at du ikke henger deg for mye opp i  Eu -> 0 -> Paradis– uttrykket, fordi det er kun et filosofisk uttrykk. Det er mønstret som ligger til grunn for dette uttrykket på mikroskala, den logiske koblingen mellom energitilstand og godhet/ondskap, som er det viktigste nå. Helt i grunn ligger prinsippet om at energi-kontekst er FØRSTE-BEVEGER for om gode eller onde egenskaper skal få utvikle seg i universelt liv. Dette underliggende logiske mønstret ligger mer solide beviser for påstandene og aktivitetene til Head Biotech. Spesielt er tolkningen av Nash likevekten mhp energitilstander viktig på mikroskala.  Jeg skal nå gå gjennom dette mønstret, og etter dette skal det åpne seg en port inn i ditt hodet som gjør at du plutselig forstår hvorfor slagordet til Head Biotech er; More impact per dollar (Mer innflytelse per dollar). Da vil du også forstå hvorfor jeg maser om antall mennesker på jorden, fri konkurranse og kaos. Les også første blog innlegget: Den viktigste grunnen til å investere i Head Biotech – som førsteinvestor.

Så nå skal jeg snakke litt mer om dette grunnleggende logiske “mønstret” –  som er viktig for den praktiske aktiviteten til Head Biotech på jorden nå. Dette om “Paradiset”, er noe som kommer til slutt i Del 3 – selv om det er noe av det første som møter deg i det du kommer i kontakt med Head Biotech. 

Jeg tror jeg begynner med det vanskeligste først, Nash likevekten. Dette er en måte å forklare utfallet i et sosialt spill i kampen for tilværelsen. Matematikken ble utviklet av John Forbes Nash på begynnelsen av 1950 tallet, og som gav han Nobelsprisen i økonomi i 1994. For å forstå hva Nash likevekten er holder det egentlig å se filmatiseringen av John Nash’es liv. Han var selv med på innspillingen av filmen om sitt liv. Deretter kan du bruke youtube til å se noen klipp som forklarer hva Nash likevekten er i mer detalj. Om du vil gå mer i dybden kan du også lese boken “A beautiful math” skrevet av Tom Siegfried.

Her er min tolkning av hva Nash likevekten er:

Nash beskriver med sin likevekt løsningen(e) som de fleste i et sosialt spill (kampen for tilværelsen) vinner på. Dvs den løsningen(e) som er best for flest mulig av deltagerne i det sosiale spillet. På den måten kan vi egentlig se hvilke løsninger som livet i naturen velger, fordi livet vil ha en tendens til å velge den løsningen som de fleste vinner på. Ett veldig godt eksempel på dette fra Tom Siegfried sin bok er eksperimentet med hvordan ender i en dam fordeler seg mellom to ulike matkilder i dammen de befinner seg i. På to ulike steder i dammen kastes det brødbiter ut i vannet, men med to ulike rater. På det ene stedet i dammen kastes det brødbiter ut med en rate på en bit hvert tiende sekund. På et annet sted kastes det ut en brødbit hvert femte sekund. Ved å bruke Nash likevekten kan man beregne den løsningen endene må velge for at de fleste av endene skal tjene på det. Dvs den løsningen som vil maksimere utbyttet for flest mulig av endene i dammen. I dette eksperimentet viser det seg at endene fordeler seg nøyaktig slik Nash likevekten foreslår gir maks utbytte til flest mulig av endene. 1/3 av endene i dammen stiller seg foran personen som kaster ut en brødbit hvert tiende sekund, mens resten (2/3) stiller seg foran personen som kaster en brødbit hvert femte sekund.. Endene selv har jo ikke regnet ut Nash likevekten på forhånd – så det må være programmert i deres DNA å følge den, fordi denne oppførselen har gitt endene biologisk friskhet i naturen (fitness) i kampen for å overleve. Så da kan man si, slik Head Biotech tolker det, at de beste lösningene i det sosiale spillet, “Kampen for tilværelsen”, i naturen – gjør at solidaritet/godhet vinner over grådighet/ondskap. Så langt, er de fleste enige med meg. Så det er typisk for politisk konservative mennesker å bruke Nash likevekten til å argumentere for at fri konkurranse er til det beste for alle. Dette hadde igrunn Adam Smith også påstått fra før, men Nash viste det Smith sa på 18- hundre tallet matematisk. SÅ kommer vi til hvordan Head Biotech bruker Nash likevekten til å “bevise” sitt logiske mønster som en av grundstenene som ligger bak uttrykket; Eu -> 0 -> Paradis. Om du er med på hva Nash likevekten er frem til nå, så er det bra. Dette er det første du bør lære deg om du vil forstå Head Biotech.

Så man kan si at Nash likevekten egentlig bare beskriver noe som allerede skjer i naturen, og som har pågått siden livet på jorden begynte for ca. 4 Mrd år tilbake. Og nå kommer Head Biotech sin egen spesielle tolkning av Nash likevekten – jeg setter likevekten inn i en termodynamisk sammenheng. Jeg hevder at Nash likevekten slutter å gjelde om energikonteksten som det sosiale spillet utfolder seg i, endrer seg, fra det vi er vant med i naturen. Dvs energikonteksten i naturen de siste fire Mrd årene har vært over det store og hele for-lite-mat, eller for-lite-energi – siden mat er energi. Hva er grunnen til at jeg kan hevde dette? Jo, fordi livet har spredd seg i antall iforhold til hvor mye mat som er tilgjengelig i deres kontekst. Så kommer det mye mat – så følger antall individer som det er plass til etter. Og når all maten er spist opp, er det mindre mat (for-lite-mat) – og for mange individer. I disse naturlige svingningene i naturen skapes fri konkurranse, eller en naturlig grad av kaos i det sosiale spillet Kampen for tilværelsen. Selv om det noen ganger er bra med mat, er konteksten til livet i gjennomsnitt for-lite-mat. Head Biotech gjør et stort poeng av at det finnes en direkte kobling mellom hvilken energitilstand kampen for tilværelsen foregår i med naturlig fri konkurranse. Dvs energikonteksten som liv konkurrerer i styrer graden av kaoset i kampen for tilværelsen (naturens frie konkurranse). Og i denne naturlige frie konkurransen, er det Nash likevekten virker i og beskriver. Så Nash har beskrevet et mønster i det sosiale spillet i naturen som blir tvunget frem som de vinnende løsningene i naturen – bare at han nå kan fortelle deg på forhånd hva løsningene er – ihvertfall for relativt enkle scenarioer.

Så kommer begrepet energitilstander inn i teorien. Om man bruker endene i dammen igjen så kan man si at ulike løsninger vil kreve ulik energi forbruk hos endene. F.eks. om alle endene hadde vært opptatt med å være onde mot hverandre, hele tiden, istedenfor å prøve å få tak i maten, ville det krevd mer energi, enn om dem fulgte Nash likevekten – og var mer fredelige med hverandre. Så ser man også at dette er resultatet i naturen – det gode får overtaket på det onde – og ifølge Head Biotech – fordi energikonteksten til livet i naturen har vært for-lite-mat, som igjen har skapt fri konkurranse/kaos for det sosiale spillet. Denne tolkningen av Nash likevekten er helt kritisk om du skal følge Head Biotech. Håper du forstår dette, tenk og tygge litt på det. Dette er den viktigste logiske kjernen i hele Head Biotech. At energi kontekst, som hører til fagfeltet Termodynamikk, er direkte koblet til skjebnen til fenotypene godhet og ondskap i liv. Og, at dette er bevist gjennom Nash likevekten. Dvs om livet i naturen konkurrerer i en energi-kontekst der vinnerne i det sosiale spillet blir tvunget til å søke laveste mulige energitilstand – så gjelder Nash likevekten og garanterer dermed at gode fenotyper, vinner over onde fenotyper. Dette er kjempeviktig at du forstår og tror på. Så ikke gå videre før du føler at du har forstått alt så langt. Dette er kjempespennende, og gjør Head Biotech etter min mening til verdens mest spennende foretak. Videre skal vi nå koble dette mønstret i livet her på jorden, med hele universet. Fordi hele det universelle systemet er ett system med energikonteksten for-lite-energi, som er grunnen til at vi finner den samme energikonteksten i vår natur. Etterhvert, skal jeg også prøve å forklare hvorfor uttrykket; Eu -> 0 -> Paradis, kanskje ikke er så rart som det ser ut som. Om en høyere intelligens, eller Gud, skapte dette universet og vår tolkning av Nash likevekten på mikroskala er riktig, vil denne loven sannsynligvis være skapt for at hele universet skal finne Eu=0 og at dette punktet vil sammenfalle med 100% godhet og trygghet, eller hva vi mennesker kaller Paradis.

Så nå avslutter jeg denne delen, og fortsetter videre i Del 2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s