Kjære investor. Hva er egentlig Head Biotech? (Del 1)

Om du har blitt nysgjerrig på hva Head Biotech er skal jeg her gjøre en så enkel og grei utredning som mulig. Men husk, dette er et helt nytt konsept som krever nytenkning fra deg. Head Biotech baserer seg på helt grunnleggende logikk, selv om det er en ny måte å tenke på.

Først vil jeg starte med det viktigste varemerket til Head Biotech; Eu -> 0 -> Paradis. Dette er et kort uttrykk som sier; samtidig som universet søker sin laveste energitilstand, Eu -> 0, så produserer universet hva vi mennesker kaller kjærlighet, eller godhet. For at universet skal nå sin absolutte null punkt Eu= 0 trenger universet liv som en katalysator som driver energitilstanden helt ned til null, ved å konvertere all masse/energi i universet over til en ny form: kjærlighet og intelligens. Da universet endelig etter lang tid finner sin absolutte laveste energi tilstand, Eu = 0, så vil universet slutte å søke. Da universet har oppnådd sitt endelige mål, Eu = 0, vil det samtidig være et sted med 100% ren kjærlighet og intelligens, eller Paradis. Det som er viktig nå, er at du ikke henger deg for mye opp i  Eu -> 0 -> Paradis– uttrykket, fordi det er kun et filosofisk uttrykk. Det er mønstret som ligger til grunn for dette uttrykket på mikroskala, den logiske koblingen mellom energitilstand og godhet/ondskap, som er det viktigste nå. Helt i grunn ligger prinsippet om at energi-kontekst er FØRSTE-BEVEGER for om gode eller onde egenskaper skal få utvikle seg i universelt liv. Dette underliggende logiske mønstret ligger mer solide beviser for påstandene og aktivitetene til Head Biotech. Spesielt er tolkningen av Nash likevekten mhp energitilstander viktig på mikroskala.  Jeg skal nå gå gjennom dette mønstret, og etter dette skal det åpne seg en port inn i ditt hodet som gjør at du plutselig forstår hvorfor slagordet til Head Biotech er; More impact per dollar (Mer innflytelse per dollar). Da vil du også forstå hvorfor jeg maser om antall mennesker på jorden, fri konkurranse og kaos. Les også første blog innlegget: Den viktigste grunnen til å investere i Head Biotech – som førsteinvestor.

Så nå skal jeg snakke litt mer om dette grunnleggende logiske “mønstret” –  som er viktig for den praktiske aktiviteten til Head Biotech på jorden nå. Dette om “Paradiset”, er noe som kommer til slutt i Del 3 – selv om det er noe av det første som møter deg i det du kommer i kontakt med Head Biotech. 

Jeg tror jeg begynner med det vanskeligste først, Nash likevekten. Dette er en måte å forklare utfallet i et sosialt spill i kampen for tilværelsen. Matematikken ble utviklet av John Forbes Nash på begynnelsen av 1950 tallet, og som gav han Nobelsprisen i økonomi i 1994. For å forstå hva Nash likevekten er holder det egentlig å se filmatiseringen av John Nash’es liv. Han var selv med på innspillingen av filmen om sitt liv. Deretter kan du bruke youtube til å se noen klipp som forklarer hva Nash likevekten er i mer detalj. Om du vil gå mer i dybden kan du også lese boken “A beautiful math” skrevet av Tom Siegfried.

Her er min tolkning av hva Nash likevekten er:

Nash beskriver med sin likevekt løsningen(e) som de fleste i et sosialt spill (kampen for tilværelsen) vinner på. Dvs den løsningen(e) som er best for flest mulig av deltagerne i det sosiale spillet. På den måten kan vi egentlig se hvilke løsninger som livet i naturen velger, fordi livet vil ha en tendens til å velge den løsningen som de fleste vinner på. Ett veldig godt eksempel på dette fra Tom Siegfried sin bok er eksperimentet med hvordan ender i en dam fordeler seg mellom to ulike matkilder i dammen de befinner seg i. På to ulike steder i dammen kastes det brødbiter ut i vannet, men med to ulike rater. På det ene stedet i dammen kastes det brødbiter ut med en rate på en bit hvert tiende sekund. På et annet sted kastes det ut en brødbit hvert femte sekund. Ved å bruke Nash likevekten kan man beregne den løsningen endene må velge for at de fleste av endene skal tjene på det. Dvs den løsningen som vil maksimere utbyttet for flest mulig av endene i dammen. I dette eksperimentet viser det seg at endene fordeler seg nøyaktig slik Nash likevekten foreslår gir maks utbytte til flest mulig av endene. 1/3 av endene i dammen stiller seg foran personen som kaster ut en brødbit hvert tiende sekund, mens resten (2/3) stiller seg foran personen som kaster en brødbit hvert femte sekund.. Endene selv har jo ikke regnet ut Nash likevekten på forhånd – så det må være programmert i deres DNA å følge den, fordi denne oppførselen har gitt endene biologisk friskhet i naturen (fitness) i kampen for å overleve. Så da kan man si, slik Head Biotech tolker det, at de beste lösningene i det sosiale spillet, “Kampen for tilværelsen”, i naturen – gjør at solidaritet/godhet vinner over grådighet/ondskap. Så langt, er de fleste enige med meg. Så det er typisk for politisk konservative mennesker å bruke Nash likevekten til å argumentere for at fri konkurranse er til det beste for alle. Dette hadde igrunn Adam Smith også påstått fra før, men Nash viste det Smith sa på 18- hundre tallet matematisk. SÅ kommer vi til hvordan Head Biotech bruker Nash likevekten til å “bevise” sitt logiske mønster som en av grundstenene som ligger bak uttrykket; Eu -> 0 -> Paradis. Om du er med på hva Nash likevekten er frem til nå, så er det bra. Dette er det første du bør lære deg om du vil forstå Head Biotech.

Så man kan si at Nash likevekten egentlig bare beskriver noe som allerede skjer i naturen, og som har pågått siden livet på jorden begynte for ca. 4 Mrd år tilbake. Og nå kommer Head Biotech sin egen spesielle tolkning av Nash likevekten – jeg setter likevekten inn i en termodynamisk sammenheng. Jeg hevder at Nash likevekten slutter å gjelde om energikonteksten som det sosiale spillet utfolder seg i, endrer seg, fra det vi er vant med i naturen. Dvs energikonteksten i naturen de siste fire Mrd årene har vært over det store og hele for-lite-mat, eller for-lite-energi – siden mat er energi. Hva er grunnen til at jeg kan hevde dette? Jo, fordi livet har spredd seg i antall iforhold til hvor mye mat som er tilgjengelig i deres kontekst. Så kommer det mye mat – så følger antall individer som det er plass til etter. Og når all maten er spist opp, er det mindre mat (for-lite-mat) – og for mange individer. I disse naturlige svingningene i naturen skapes fri konkurranse, eller en naturlig grad av kaos i det sosiale spillet Kampen for tilværelsen. Selv om det noen ganger er bra med mat, er konteksten til livet i gjennomsnitt for-lite-mat. Head Biotech gjør et stort poeng av at det finnes en direkte kobling mellom hvilken energitilstand kampen for tilværelsen foregår i med naturlig fri konkurranse. Dvs energikonteksten som liv konkurrerer i styrer graden av kaoset i kampen for tilværelsen (naturens frie konkurranse). Og i denne naturlige frie konkurransen, er det Nash likevekten virker i og beskriver. Så Nash har beskrevet et mønster i det sosiale spillet i naturen som blir tvunget frem som de vinnende løsningene i naturen – bare at han nå kan fortelle deg på forhånd hva løsningene er – ihvertfall for relativt enkle scenarioer.

Så kommer begrepet energitilstander inn i teorien. Om man bruker endene i dammen igjen så kan man si at ulike løsninger vil kreve ulik energi forbruk hos endene. F.eks. om alle endene hadde vært opptatt med å være onde mot hverandre, hele tiden, istedenfor å prøve å få tak i maten, ville det krevd mer energi, enn om dem fulgte Nash likevekten – og var mer fredelige med hverandre. Så ser man også at dette er resultatet i naturen – det gode får overtaket på det onde – og ifølge Head Biotech – fordi energikonteksten til livet i naturen har vært for-lite-mat, som igjen har skapt fri konkurranse/kaos for det sosiale spillet. Denne tolkningen av Nash likevekten er helt kritisk om du skal følge Head Biotech. Håper du forstår dette, tenk og tygge litt på det. Dette er den viktigste logiske kjernen i hele Head Biotech. At energi kontekst, som hører til fagfeltet Termodynamikk, er direkte koblet til skjebnen til fenotypene godhet og ondskap i liv. Og, at dette er bevist gjennom Nash likevekten. Dvs om livet i naturen konkurrerer i en energi-kontekst der vinnerne i det sosiale spillet blir tvunget til å søke laveste mulige energitilstand – så gjelder Nash likevekten og garanterer dermed at gode fenotyper, vinner over onde fenotyper. Dette er kjempeviktig at du forstår og tror på. Så ikke gå videre før du føler at du har forstått alt så langt. Dette er kjempespennende, og gjør Head Biotech etter min mening til verdens mest spennende foretak. Videre skal vi nå koble dette mønstret i livet her på jorden, med hele universet. Fordi hele det universelle systemet er ett system med energikonteksten for-lite-energi, som er grunnen til at vi finner den samme energikonteksten i vår natur. Etterhvert, skal jeg også prøve å forklare hvorfor uttrykket; Eu -> 0 -> Paradis, kanskje ikke er så rart som det ser ut som. Om en høyere intelligens, eller Gud, skapte dette universet og vår tolkning av Nash likevekten på mikroskala er riktig, vil denne loven sannsynligvis være skapt for at hele universet skal finne Eu=0 og at dette punktet vil sammenfalle med 100% godhet og trygghet, eller hva vi mennesker kaller Paradis.

Så nå avslutter jeg denne delen, og fortsetter videre i Del 2.

Kjære investor. Hva er egentlig Head Biotech? (Del 2)

Nå som du har forstått Nash likevekten og hvordan Head Biotech kobler den til energi tilstander i et system, og dermed også energi-kontekster i et system – kan vi gå videre, og sammen komme frem til Eu -> 0 -> Paradis uttrykket. Poenget så langt har vært at i et system med energikonteksten for-lite-energi (mat), så tvinges den laveste energitilstanden til å vinne (eller den løsningen i det sosiale spillet som senker energitilstanden i det systemet mest). Denne løsningen(e) beskrives av Nash likevekten ifølge Head Biotech. Mao løsningen i kampen for tilværelsen som senker energitilstanden mest, sammenliknet med andre potensielle løsninger (som f.eks. onde løsninger). På den måten er onde fenotyper holdt nede av naturen, og er derfor blitt visket ut av naturen gjennom evolusjonens gang.

Så om vi er enige så langt, så har vi kommet over halvveis til å forstå hva som ligger bak navnet Head Biotech. Nå vil du kunne ha utbytte av å se en av introduksjons videoene til Head Biotech på youtube, om du har forstått alt så langt.

Det som jeg har forklart til nå er egentlig hvorfor vi ikke har våknet opp til en rendyrket ond verden. Jo, den er ikke perfekt, men vi må se for oss det teoretiske onde potensialet som ligger der ute. Hva har hindret at denne verden ikke er et sted der hvor alle blir systematisk torturert hele tiden? Og hvorfor er det heller ikke et sted der det er evig og uendelig nytelse? Vi kan si at denne verden vi lever i nå – her på jorden, ligger et sted midt i mellom, MEN denne verden heller mot det gode. Ifølge Head Biotech er vi midt inne i den ikke-reversible prosessen Eu -> 0 -> Paradis. Om vi ser på livet i den urørte jungelen f.eks. så ser vi at meste parten av tiden til livene der utfolder seg i en god tilstand. Dvs ting fungerer mer enn de fusker, man er mer frisk enn man er syk, det er mer fred enn det er krangling osv. Det samme kan vi se på oss mennesker – det skal ganske mye til før vi begynner å krige. Vi går mesteparten av tiden fredelig forbi hverandre på gaten, vi stiller oss i kø i butikken, om vi ser en fremmed som holder på å ramle så prøver vi å forhindre det så godt vi kan osv. Så, i bunn og grunn så er mennesket en god skapning, mer enn det er en ond skapning. Så konklusjonen min fra denne enkle observasjonen er at gode fenotyper har vunnet systematisk over onde fenotyper i naturen i de siste 4 Mrd årene. Og dette som en direkte konsekvens av at det i gjennomsnitt har vært en energi-kontekst med for-lite-mat for livet, i kampen for tilværelsen. Dette betyr ikke at noen trenger å sulte, men bare en modell som beskriver dens sammenheng med prinsippet om fri konkurranse. At det er prinsippet om fri konkurranse som bør være fileteret for de som søker seg makt. Om vi kan få kunnskap rundt dette kan vi i fremtiden finne optimale modeller – der alle flest mulig, har det best mulig prinsippet. Vi kan lære oss å temme denne loven for å styre evolusjonen i livet mot det bedre – ekte godhet, og det helt optimale målet til mennesket: evig paradis. At vi denne gangen fant de første trinnene til en vitenkapelig bro mellom oss selv og paradiset.

Så derfor er Head Biotech så veldig opptatt med å ADVARE og INFORMERE hele jordens befolkning om å ikke leke med dette energikontekst prinsippet, uten å tenke seg om. Fordi ifølge Head Biotech vil da Nash likevekten svekkes, og dermed også det som har holdt onde fenotyper under gode fenotyper så langt i evolusjonen. Du trenger egentlig ikke å forstå mer enn dette om Head Biotech. Dette er det absolutt viktigste med Head Biotech nå. At menneskeheten på jorden ikke skal gå inn i en ny energikontekst blind for hvilken farer det kan skjule, men se om vi kan gjøre det til en egen fag-gren vi kan lære oss og temme. F.eks. at vi kan leve i overflod samtidig sålenge vi legger opp modellene på visse måter. Målet er at vi skal være ferdige med sult, krig etc. og heller bidra med å skape samfunn som ligger nærmere en paradis tilstand i fremtiden. Dette vil selvfølgelig ta lang tid. Men med din hjelp kjære investor, og særlig som førsteinvestor, så kan du være med på å sørge for at menneskeheten i det minste fikk en sjanse til å stoppe en slik utvikling på jorden. Det viktigste jeg trenger er:

1) Et kontor med moderne kommunikasjonsutstyr.

2) Lønn.

Ting som blir sett på som en bonus om en investor melder seg:

3) Reisebudsjett.

4) Midler til å iverksette praktiske aktiviteter. Forskning på miljø/helse, bistandsarbeid ved katastrofer etc. Det som er viktig her er at Head Biotech vil bedrive disse “standard aktivitetene” for en ideell organisasjon med teorien vår i bakhodet. Poenget mitt er at andre konkurrenter av Head Biotech, de har ikke noe forhold til teorien vår, og for alt du vet bruker de dine “ideelle midler” til å fremskynde den skumle effekten Head Biotech advarer mot. Uten at de selv, eller du, engang tenker over det.

5) Et profesjonelt apparat rundt meg, sekretær, rådgiver etc.

I Del 3 skal jeg gå videre på teorien, men for den praktiske forståelsen av Head Biotech så holder det om du har forstått alt så langt.

Kjære investor. Hva er egentlig Head Biotech? (Del 3)

I Del 1 og Del 2, ble vi ferdig med det viktigste du som investor trenger å vite for å forstå grunnen til at jeg mener hvorfor du skal investere dine midler i Head Biotech. De praktiske aktivitetene til Head Biotech, medisinering og bistandarbeid, vil være som i andre hjelpeorganisasjoner. Den store forskjellen til Head Biotech er vår teori som alltid ligger i bakhodet når vi planlegger og utfører disse aktivitetene. Midler vil også kunne fokuseres mer direkte på videre forskning på termodynamikkens fjerde lov og grønn teknologi. Alt etter investorens ønske.

Denne siste delen, Del 3, handler mer om de store filosofiske tingene. Vi går bort fra det praktiske hjelpearbeidet, og inn i drømmene for hva fremtiden kan bringe med Head Biotech. Jeg vil si at her ligger det et potensielt utbytte til deg som investor som du selv kan tolke som du vil. Denne delen av Head Biotech gjør foretaket spennende og morsomt for deg som investor å involvere seg i.

Nå går vi inn i en mer religiøs verden. Jeg vil at du som investor skal se på dette som en ren bonus – som Head Biotech kan tilby deg, i tillegg til å hjelpe mennesker og miljøet på jorden. Du får, om du vil, også være med på ett eventyr – visjonen og potensialet som ligger i Eu -> 0 -> Paradis teorien. Fordi, om du vil det, eller ikke, er du også med på å hjelpe universet å nå sitt endelige mål, Paradis, om hele teorien stemmer. Ved å investere i Head Biotech vil du samtidig bidra med å akselerere den universelle Eu -> 0 -> Paradise reaksjonen.

Så nå fortsetter jeg med å forklare teorien bak varemerke til Head Biotech: Eu -> 0 -> Paradis. Nå skal vi fokusere på den mer abstrakte delen i teorien. F.eks. hvordan kommer ordet Paradis inn i teorien?

————————-

Det siste vi snakket om teorien var Head Biotech’s tolkning av Nash likevekten i naturen og at Nash likevekten egentlig er ett resultat av energikonteksten; for-lite-mat, i naturen. Så nå skal vi koble dette mønstret i jungelen som forklarte hvorfor gode fenotyper systematisk har vunnet (vært sterkest i kampen for tilværelsen) over onde fenotyper – med hele det fysiske universet.

99,99% av all energi som tilføres det biologiske systemet på jorden kommer fra solen. Solen er en enkel planet som vi kretser rundt. Dvs det er en begrenset mengde med energi som tilføres livet på jorden. Dette er ganske opplagt, men i denne sammenhengen er det ekstremt viktig. Hvorfor er det kun en sol, og ikke f.eks. 100 Mrd soler rundt oss – eller uendelig mange soler rundt oss? Svar: Fordi universet er ett sted, eller lukket system, med en begrenset mengde energi. Så om noen skapte dette universet, så skapte den/dem det med en BEGRENSET mengde energi. Grunnen til at nettopp dette opplagte poenget er så utrolig viktig for Head Biotech, er fordi det er nettopp dette faktum som gjör at hele vårt univers søker i det store og hele – konstant sin lavest mulige energitilstand. Og dette sprer seg til livet i naturen på vår jord. Det starter med at universet er skapt på denne måten, med for-lite-energi. At universet vårt pga dette konstant (ikke reversibelt) söker sin lavest mulige energitilstand kan uttrykkes som; Eu -> 0. Dvs Energien i Universet (Eu), søker (->), null (0).  Nå kommer vi inn på fagfeltet Fysikk. For hva er energi? Vi har potensiell energi (skrives Ep), og vi har kinetisk energi (skrives Ek). Hittil har man antatt at all energi i universet må enten være på formen Ep, eller på formen Ek. Og dermed at energi kan hverken skapes, eller forsvinne – dvs at den er konstant. Dette prinsippet er hva som ligger i Termodynamikkens Første Lov. Det mest vitenskapelig dramatiske ideen til Head Biotech i Termodynamikkens Fjerde Lov, er at termodynamikkens Første Lov brytes. Det er nok her de fleste andre vitenskaps menn/kvinner vil bli mest skeptiske. Og derfor er det litt viktig at jeg bruker litt tid på å forklarer hvordan jeg ser for meg dette.

I min versjon av Termodynamikkens Fjerde Lov ser jeg for meg at liv i seg selv, er en veldig viktig komponent for universet. Jeg spår også at det var meningen at liv skulle være i universet med en helt spesiell rolle: Å hjelpe universet å nå sin laveste energitilstand Eu = 0. Av alle ting i universet har liv en unik egenskap i forhold til alt det andre i universet; liv utvikler seg, og kan selv ta avgjørelser. Man kan si at liv øker sin makt innenfor universet for hver gang liv blir litt mer intelligent, enn det det var før. Denne dynamiske rollen som liv har i universet er det teorien spår som vil endre den konstante masse-energi mengden i universet. Og jeg spår faktisk at den allerede gjør det her på jorden nå, men så lite at vi ikke kan detektere det. Og at det er først da liv har utviklet seg opp på mye høyere intelligensnivåer, at denne omvandlingen virkelig merkes i universet. Det jeg foreslår er at masse-energi forvandler seg over til godhet (kjærlighet og intelligens) – så godhet blir en tredje form for energi, i tillegg til masse-energi. Og hvordan jeg ser for meg dette kommer i neste avsnitt.

Som de fleste idag vet, så kommer så og si all energi til økosystemet på jorden fra sola. Og veien fra sola til fenotypene Kjærlighet og Intelligens, i mennesker og dyr – går gjennom noen ledd. Først når energi stråler fra sola planter, som produserer ATP og annet organisk materialet som mennesker enten konsumerer direkte, eller blir konsumert av dyr som vi mennesker konsumerer (kjøttproduksjon). Så blir denne energien tatt opp i våre kropper og tilført hjernene våre hvor egenskapene; Kjærlighet og Intelligens drives fra. Så har jeg nå foreslått i de tidligere delene, del 1 & 2, at Kjærlighet og Intelligens øker, eller akkumulerer seg over tid, i evolusjonen. Dvs i forhold til de første livsformene på jorden – så har Kjærlighet og Intelligens nivået vokst veldig mye. Dvs man kan si at det er mye mer Kjærlighet og Intelligens her i verden i dag, enn det det var for 4 Mrd år siden (da livet begynte på jorden). Man kan også si at det er de to tingene i liv som vokser mest i evolusjonen, Kjærlighet og Intelligens. Jeg har fra før sagt at Nash likevekten (i gjennomsnitt) favoriserer Kjærlighet over Ondskap i kampen for tilværelsen. Så man kan dermed si at fenotypen Kjærlighet hører sammen med fenotypen Intelligens, fordi det som vinner i kampen for tilværelsen er også det som er smartest – som regel. Man kan nesten smelte sammen de to fenotypene. Så den energien som brukes til å holde disse to egenskapene i livet, den øker også i takt med at disse to fenotypene øker mest i evolusjonen mer enn noe annet. Dvs i takt med at disse to fenotypene vokser (godhet og intelligens), så øker også mengden med energi som brukes til å holde godhet i livet – i liv. Så fordi godhet har en høyere vekst-rate i naturen enn f.eks. fysisk størrelse så vil også mer og mer av andelen energi som brukes til å holde livet i naturen, i livet, øke mest. Dette tror jeg alle er med på så langt. Men nå retter jeg blikket inn i fremtiden. Først så registrerer jeg hvor langt menneskene idag har kommet innen teknologi og kunnskap, og særlig innenfor feltet Bioteknologi/Medisin/Biologi. Så ser jeg for meg at for første gang kan snart biologisk liv på jorden tre ut av den tradisjonelle måten å avle frem egenskaper på, for første gang på 4 Mrd år. Vi slipper å vente på en ny generasjon i fremtiden for å selektere ut visse egenskaper. Snart kan vi begynne å produsere egenskaper mye raskere ved å selv manipulerer programmet for liv; DNA programmet. Så spår jeg videre at de to egenskapene som vi vil komme til å produsere kunstig i fremtiden, vil fortsette å være de to fenotypene Kjærlighet og Intelligens – fordi det er de som vinner i kampen for tilværelsen. Så i den videre delen av evolusjonen i fremtiden så vil vekst-raten til disse to fenotypene vokse dramatisk – i forhold til i de siste 4 Mrd årene. Fordi, hva f.eks. vi kan gjøre idag vil bare forsterke seg hos det intelligensnivået vi produserer kunstig. Dvs de vil sannsynligvis bli enda flinkere på å produsere enda høyere nivåer av Kjærlighet og Intelligens osv osv. Så denne utviklingen får en selvforsterkende effekt på den videre vekstraten av Kjærlighet og Intelligens i den fremtidige evolusjonen. Og nå stopper egentlig vår evne til å kunne se noe videre fremover – fordi vi ikke er intelligente nok. Vi vet ikke hvordan disse høyere nivåene oppdager eller tenkere. Det jeg gjør, er å predikere hva som kommer til å skje på disse høyere nivåene av Kjærlighet og Intelligens basert på hva som har skjedd i naturen så langt – de vil fortsette å produsere kjærlighet og intelligens, raskere og raskere. Dette ligger i uttrykket Eu -> 0 -> Paradis.

Etterhvert så kan man se for seg at fenotypene kjærlighet og intelligens blir så dominerende at ikke lengre solen holder som energikilde. Etterhvert så kvitter vi oss også med mellomleddene mellom selve energien og fenotypene kjærligheten og intelligens. Hvordan dette foregår kan jeg ikke mene noe om – jeg bare følger prinsippet om koblingen mellom energi og disse to fenotypene. Siden masse er det samme som energi, så kan den fremtidige kjærligheten og intelligensen begynne å “spise” på generell masse som er tilgjengelig i universet  inkludert mørk masse. Så for hver ny del kjærlighet og intelligens som blir produsert i universet, okkuperes en ny del energi. Man kan si at kjærligheten og intelligensen dominerer energien, men at de to egentlig smelter sammen, og blir en del av kjærlighet og intelligensen (se under). Samtidig predikerer jeg at den selvforsterkende effekten på produksjonen av kjærlighet og intelligens bare vil fortsette, også ved de høyere nivåene. Og nå så kan man se hvordan det blir mer og mer kjærlighet og intelligens i universet, og mindre og mindre masse. Eller at de går over til en ny form, nemlig kjærlighet og intelligens.

Så nå kan vi se på oss som en svært primitiv for for liv, vi mennesker – i universell skala. Dvs i forhold til disse høye teoretiske  livsformene. Det blir kanskje litt feil å si at all energi i universet forsvinner. en bedre måte å si det på er heller at universet søker den mest effektive måten å bruke energien sin på, og det er da den brukes på og domineres av 100% kjærlighet og intelligens. Dette skriver jeg som Eu = 0. Dvs energien vil aldri gå tilbake igjen, eller endre seg. Den absolutt teoretisk laveste energi tilstanden til universet er nådd, og universet vil da også stoppe å søke videre. Eu -> 0, har blitt til Eu = 0.

Måten jeg ser på det er at all energien i universet er smeltet over til 100% Kjærlighet og Intelligens, og så stopper universet å søke noe lavere energitilstander – fordi det ikke finnes. Og da energien nå ikke lengre er tilgjengelig til noe annet, så kan man si at energien faktisk har forsvunnet. Dvs den ikke-reversible reaksjonen Eu -> 0 -> 100% Kjærlighet og Intelligens, er fullført, og kommer aldri til å endre seg. Så kommer det religiøse inn i teorien, jeg antar at en Gud har skapt hele universet med en plan. At universet er skapt av en Gud som på forhånd hadde kunnskap om Kjærlighet og Ondskap – FØR universet vårt ble skapt. Dvs at denne guden visste om Eu -> 0 -> Paradis, og var faktisk konstruktøren bak denne loven. Dvs at all masse-energi i universet vil være det som trengs for å produsere 100% Kjærlighet og Intelligens. Dette er ren tipping, men også den eneste delen av teorien som ikke har noen logisk  begrunnelse, annet enn at med denne antakelsen finnes det en mening med denne verden. Dessuten ser vi at visjonen om en Gud er produsert av naturen i fri konkurranse – som om denne ideen er ønsket av den som lagde verden på forhånd. Deretter kaller jeg den 100% rene formen med Kjærlighet og Intelligens for Paradis. Det er bare fordi vi mennesker har dette uttrykket fra våre religioner – et håp eller visjon om ett sted der alt er helt perfekt og fylt med 100% ren glede og nytelse.

Så nå kjære investor, håper jeg du forstår mer av Head Biotech. Både hva vår oppgave på jorden i dag er (informere og hjelpe), men også hva som ligger bak uttrykket Eu -> 0 -> Paradis. Både hvordan uttrykket symboliserer den grunnleggende sammenhengen mellom energikonteksten for-mye-energi og for-lite-energi, med fenotypene Godhet og Ondskap, men også den mulige skjebnen til universet. Det glade budskapet om at universet kanskje er skapt for å ende som et paradis i all fremtidig evighet.

Nå gjenstår det bare for meg å takke så mye for oppmerksomheten. Håper du/dere deler mitt syn og mine visjoner med Head Biotech.

Med vennlig hilsen,

for Head Biotech,

Bjørn Sponberg

 

 

Kjære investor. Den viktigste grunnen til å investere i Head Biotech – som førsteinvestor.

Den viktigste effekten til en investor nå, er informasjonsprednings-effekten det vil få på hele jordas befolkning. Om den nye energikonteksten vi har i Norge får spredd seg over hele planeten – så ville de fleste tenke at “Er ikke det bare bra da?”. Ifølge Head Biotech kan dette være det verste som har skjedd i livet på jorden så langt. Alle menneskene på jorden bør få presentert advarselen til Head Biotech, så det blir vanskeligere å lure dem, og seg selv, til å tro at energikonteksten vi lever med i f.eks. i Norge vil sørge for at “de gode kreftene” vil vinne.
Ifølge Head Biotech er det det stikk motsatte som vil skje, at onde fenotyper vil sakte men sikkert bli sterkere enn gode fenotyper – og akkumulere seg for første gang i livet på jorden. Vi tar det idag som en selvfølge at livet stort sett er av det gode – både blant menneskene og livet i naturen. Head Biotech sin teori forklarer grunnen til at vi ser dette  i dag – og hvorfor fremveksten av onde fenotyper har uteblitt. Det som gjør Head Biotech viktig er at vi penetrerer gjennom laget av kamuflasje som den spirenden ondskapen kan skjule seg bak, i store stats-samfunn som Norge. Uansett, det er viktig at vi får spredd denne måten å se det på – koblingen mellom energikontekst og fremveksten av onde/gode fenotyper i liv. Det er viktig fordi i fremtiden kan det være for sent å snu om det onde først får fotfeste blant menneskene på hele jorden. Jeg oppfordrer enhver potensiell investor til å sette seg ned å tenke. Hovedbudskapet til Head Biotech i denne omgang er å gjøre menneskene oppmerksomme på at vi ikke bør ta de gode fenotypene vi ser i livet per i dag for en selvfølge. Vi har en teori på hvordan onde og henholdsvis gode fenotyper utvikler seg etter bestemte lover og regler i naturen. Vi foreslår en universell lov som virker på liv i hele universet. Denne loven kan utrykkes som: Eu = 0 = Paradis.

Da det gjelder hva selve midlene skal brukes til vil dette være opp til investor. Det er to hoved bulker: 1. Forskning innen ulike områder og 2. Nødhjelp og bistand.

– Bjørn Sponberg for Head Biotech.